Menu Close

Pagalba vaikui

Vilniaus lopšelyje – darželyje „Justinukas“ veikia Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui(si) aplinką, puoselėti pagarbius tarpusavio santykius, pritaikyti programas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių.

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

– Nagrinėja vaikų adaptacijos ir ugdymosi sunkumų priežastis ir teikia rekomendacijas pedagogams ir tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų ir metodų.
– Analizuoja teikiamos pedagoginės ir psichologinės pagalbos vaikui veiksmingumą.
– Atlikus vaikų pirminį įvertinimą teikia rekomendacijas VPPT ir/ar vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Vaiko gerovės komisiją sudaro:

Asta Kundreckaitė – komisijos pirmininkė (psichologė)
Agnė Žiedelienė – komisijos pirmininko pavaduotoja (logopedė)
Edita Kirdeikienė – narė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui)
Vilma Nedzveckienė – narė (mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą)
Alina Pastuškova – narė (tėvų atstovė)
Simona Nosanenko – narė (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė)
Rima Mačiulienė – komisijos sekretorė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė)

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai numatomi ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Specialistų teikiamos paslaugos

Psichologo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams) bei pedagogams, siekiant užtikrinti vaikų psichologinę gerovę.

Logopedo veiklos tikslas – nustatyti ir įveikti vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, skatinti šių sutrikimų prevenciją, lavinti vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, sutrikusias funkcijas.
Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.

Norint individualios konsultacijos su specialistu, būtina iš anksto suderinti susitikimo laiką.

SPECIALISTAS El. pašto adresas
Psichologė Asta Kundreckaitė justinukas.psichologas@gmail.com
Logopedė Agnė Žedelienė justinukas.logopedas@gmail.com

* Logopedo paslaugos lopšelyje-darželyje.pdf

* Psichologo paslaugos lopšelyje-darželyje.pdf

Socialinio pedagogo paslaugos lopšelyje-darželyje.pdf

Specialiojo pedagogo paslaugos lopšelyje-darželyje.pdf

Vaiko gerovės komisijos darbas nuotoliniu būdu.pdf

* Vaiko gerovės komisijos planas.docx

ĮSAKYMAS DĖL SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOSE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO.PDF

DĖL PASIKEITUSIO BRANDUMO MOKYKLAI ĮVERTINIMO.PDF (įsigaliojo nuo 2018 m. vasario 1 d)

ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „JUSTINUKAS“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS.doc