Menu Close

Kūno kultūros veikla

Tikslas –  atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas,padedančias vaikui tenkinti prigimtinius,pažintinius poreikius

Uždaviniai:

  1. atsižvelgiant į vaiko poreikius, gebėjimus, galias, tėvų lūkesčius, sudaryti vaikui saugią ir turiningą ugdymo(si) aplinką,
  2. nuolat rūpintis vaiko fizine ir psichine sveikata, kuriant saugią ir sveiką aplinką, skatinant vaikų socialinį ir emocinį ugdymą it teigiamai juos nukreipiant,formuoti sveikos ir saugios gyvensenos sampratą, nuostatas ir įgūdžius, tenkinti aktyvaus judėjimo poreikį,
  3. ugdyti neišplėtotą vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę žaidžiant, interpretuojant, fantazuojant,
  4. formuoti estetinį santykį su  aplinka, ugdant dvasinę kultūrą,
  5. organizuoti ugdymo(si) procesą taip, kad jis padėtų vaikui suprasti dinaminius   šiuolaikinio    gyvenimo reiškinius;
  6. sudaryti galimybę patiems vaikams ugdymo procese pasirinkti sprendimo būdus, susiformuoti užduotis sau,  įdiegiant  vaikams potraukį kurti,laisvai judėti

 

B – vyksta kas antrą savaitę ( II ir IV mėnesio savaitę)